به نظر شما آموزش مدیریت خرید و سفارشات خارجی موضوع مناسبی برای انتخاب میباشد؟
(76.47%) 13
بله کاملا مناسب است
(17.64%) 3
بله خوبه ولی خیلی مطمئن نیستم.
(5.882%) 1
بد بنظر نمیرسه
(0%) 0
نه اصلا خوب نیست

تعداد شرکت کنندگان : 17