به نظر شما آموزش مدیریت خرید و سفارشات خارجی موضوع مناسبی برای انتخاب میباشد؟
(75%) 12
بله کاملا مناسب است
(18.75%) 3
بله خوبه ولی خیلی مطمئن نیستم.
(6.25%) 1
بد بنظر نمیرسه
(0%) 0
نه اصلا خوب نیست

تعداد شرکت کنندگان : 16